11-11-2015
Vans China - Wish You Were Here
Filmer Tommy Zhao and the Vans China riders traveled through four of the lesser known cities in China (Chengdu, Changsha, Harbin, & Chongqing) and found some unbelievable spots. Featuring Chris Bradley, Luk Chun Yin, Wang Guohua, Wang Huifeng (Cyres Wang), Dan Sonsrichai, Jay Meador, Zhang ZiYang, Piet Guilfoyle, Brian Dolle, Alex Kandaurov, Zhenya Buzukin, & Zhou Wei.

Comentarios